Back to top

O ZENS

Država Slovenija je ratificirala Kyotski protokol, s katerim se je obvezala za zmanjšanje ogljikovih izpustov. Z vstopom med članice Evropske zveze pa je sprejela tudi njen pravni red. Tako je Direktiva 2009 zavezala vse članice k zmanjšanju izpustov toplotnih emisij in zmanjšanju rabe fosilnih energentov za 20 % do leta 2020, upoštevajoč izhodiščno stanje, kakor tudi k povečanju rabe trajnih in obnovljivih virov energije v enakem deležu.

Iz dosedanjega ravnanja države Slovenije ugotavljamo, da se preprosto prepočasi odzivamo glede izpolnjevanja sprejetih obveznosti. Zato je skupina 10 občanov z območja cele Slovenije ustanovila zasebni zavod z imenom Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije. Ustanovni akt je bil podpisan 9.10.2013 in sklep o registraciji je bil izdan 20.1.2014. Izhodiščni cilj je promocija lastnih naravnih energetskih virov in izobraževanje, vse pa v cilju zmanjševanja obratovalnih stroškov posameznika in države in povečanje konkurenčne sposobnosti naše države.

V okviru doseganja zastavljenih ciljev pa bomo izvajali naslednje aktivnosti:

  • promocija vseh energentov, ki lahko nadomeščajo fosilna goriva,
  • promocija opreme za nadomeščanje rabe fosilnih energentov,
  • sodelovanje pri razvojnem delu nove strojne opreme,
  • izobraževanje vseh uporabnikov fosilnih goriv v cilju menjave teh energentov,
  • izobraževanje odgovornih oseb v lokalnih skupnostih, ki imajo na skrbi proizvodnjo toplotne in hladilne energije,
  • izvajanje delavnic, strokovnih seminarjev in okroglih miz na območju Slovenije s tematiko poti v energetsko neodvisnost,
  • organiziranje strokovnih ekskurzij,
  • založniška dejavnost.

K sodelovanju v našem Združenju za energetsko neodvisnost Slovenije bomo skušali pridobivati strokovnjake z vseh področij katerih delo je vezano na opisano dejavnost združenja.

Sedaj nam je poznan datum ustanovitve, trajanje pa predvidevamo najmanj do izpolnitve zadanih ciljev po energetski neodvisnosti. Vse informacije o našem delovanju pa bomo tekoče objavljali na našem portalu www.zens.si.