Back to top

Pismo šolskemu ministru v povezavi z rabo šolskega objekta v Senožečah v politične namene

24.01.2014

Dr. Jernej Pikalo
Ministrstvo za šolstvo in šport
Masarykova cesta 16
Ljubljana

Zadeva: raba šolskega objekta v politične namene v Senožečah

Prejeli smo vabilo od Civilne iniciative za zaščito Senožeških Brd  iz Senožeč na okroglo mizo – delavnico z naslovom » Vplivi parka vetrnih elektraren na okolje in ljudi« v večnamenski dvorani Podružnične šole v Senožečah ( vabilo v priponki). Temeljna dejavnost našega Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije , registrirano kot zasebni zavod, je izvajanje promocije rabe trajnih in obnovljivih virov energije ter izvajanje izobraževanja s tega področja. Po predvidenem postopku pa bomo pridobili tudi status nevladne organizacje.  Ker sodi vetrna energija v področje našega delovanja smo se odzvali vabilu in tudi zato, ker je bilo napovedano nekaj predavanj strokovnjakov s tega področja.

Ob natančnem vpogledu v vabilo, smo   ugotovili, da je bilo vabilo nepodpisano in kot tako je šteti,da je podpisana Civilna iniciativa skupina posameznikov iz Senožeč, kateri nasprotujejo izgradnji vetrnih v naselju Senožeče. Pozdravljamo vsako iniciativo, katera ima toliko spoštovanja, do našega pravnega red in hrabrosti, da se člani podpišejo s polnim naslovom in določijo izmed sebe tudi vodjo. Še posebej nam je pomembno, da so takšni podatki evidentirani na nivoju lokalne skupnosti. Delovanje  takšnih iniciativ vsebuje tudi odgovornost za njihovo ravnanje  z vsemi posledicami, še posebej , če se kasneje v postopku izkaže, da je imelo takšno ravnanje tudi škodne posledice za investitorja.

Ob prihodu v večnamensko dvorano so vsi udeleženci prejeli zloženko o vetrnih elektrarnah kot promocijsko gradivo ( v priponki). Iz zloženke ni razviden naročnik, niti tiskar,kateri je zloženko natisnil. Drugo presenečenje pa seveda oddaja večnamenske dvorane v najem, kjer ni bilo mogoče ugotoviti kdo je najemnik in plačnik najema. K temu je vprašljivo, zakaj se v ta namen niso uporabili namenski prostori Krajevne skupnosti Senožeče? Del odgovora pa je verjetno v mediatorju dogodka, to je bila vodja Podružnične šole Senožeče, ga. Ada Škamperle. Takšno skrivanje za Civilno inicativo je morda tudi prikrivanje  za »sivo ekonomijo« ? Predlagamo prejemniku našega pisma, da prične ustrezen postopek zoper odgovorno osebo na Osnovni šoli v Divači ( v njihovo pristojnost spada podružnična šola Senožeče) in še enkrat jasno seznani slovensko javnost,da so osnovno šolski objekti namenjeni izključno izobraževanju in njim podrejenim dejavnostmi.

Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije bo v okviru svojega rednega delovanja obravnavalo vprašanje rabe vetrne energije na Krasu in predvidne investicije. Svoje strokovno mnenje bo Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije posredovalo na eni izmed svojih rednih novinarskih konferencah. Vsekakor pa se bo pri oblikovanju mnenja upoštevala tudi obveznost Slovenije kot članice Evropske zveze po Direktivi 2009. Saj je delovanje ZENSa usmerjeno v energatsko samostojnost, uporabljajoč domače energetske vire in v vedno večjo suverenost države Slovenije.

V Kranju,19.1.2014

Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije
v.d. direktor  mag.Tomaž Terček l.r.
Poslano v vednost:
1 x  naslov,
1 x  Dejan Židan, ministrstvo za kmetisjtvo in okolje
1 x  Danijel Levičar, direktorat za energijo,
1 x  lasten arhiv