Back to top

Zaključki in predstavitve 1. Strokovnega posveta o ustanavljanju energetskih zadrug v Sloveniji

08.06.2017

Zadružništvo, ima sicer v Sloveniji dolgoletno tradicijo in je v preteklosti nosilo velik pomen pri povezovanju in gospodarjenju z različnimi viri, je bilo v zadnjih nekaj desetletjih odrinjeno na rob družbenega in gospodarskega sodelovanja. Prav dobre prakse drugod po svetu, ter dejstvo, da mora dober projekt prinašati tudi lokalnemu okolju, pa daje nazaj svoj pomen zadružništvu predvsem na energetskem področju, s premikom proti lokalnim obnovljivim virom energije in vstopom lokalnega prebivalstva v elektro-energetski sistem. Prav tak pristop pa bistveno dviga tudi sprejemljivost novih energetskih objektov v prostor in daje upanje, da bo preko takih novih pristopih Slovenija vendarle sledila svojem ciljem na področju obnovljivih virov energije.  

Že 25 let star primer energetskega zadružništva predstavlja zadruga Soča – Trenta, katera je zgradila mHE Krajcarca. Ta danes presežke prihodkov nad odhodki usmerja v svoje lokalno okolje, ohranila je trgovino v dolini Trente,... in se zavzema za dobrobit lokalnega prebivalstva.

Današnji primer dobre prakse zadružništva je Lesna zadruga v Loškem potoku, katera je pridobila koncesijo za izgradnjo DOLB za center Hriba in se nato uspešno prijavila na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo DO OVE 2016. Višina investicije je 750.000 €, od tega subvencije 70%. Na sistem bodo priključeni Dom starejših občanov, obe trgovini, zdravstveni dom, šola, KTC, gostilna, stanovanjski blok, poslovni objekt s pošto, katero je prevzela v upravljanje zadruga. Lesna zadruga je uspešno kandidirala na javnem razpisu za posek v državnih gozdovih,...

Novi razpisi v novi EU finančni perspektivi prinašajo spremembo prav v tem, da so lahko prijavitelji: gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge. Sprememba je tudi v tem, da ne gre samo za DOLB-e (LB – Lesna Biomasa), pač pa za vse OVE – Obnovljive Vire Energije za kar gre čestitati pripravljavcem razpisa,  Želimo si še tega, da bi v ta kontekst padlo tudi morje, kot obnovljiv vir energije, t.i. »blue energy«.

Tudi Bovec je z idejno zasnovo DOLB Bovec ter kar 60% lastništvom gozdov v lasti občin, kjer se je lansko leto iztekla koncesija, pred zgodovinsko priložnostjo, da občina ustanovi zadrugo v katero se vključijo odgovorna podjetja in hoteli, ki bodo tudi odjemalci, gozdarji, kmetje, zasebniki, ki bodo pripravljali in dobavljali lesno biomaso, podjetja z izkušnjami pri upravljanju sistemov DOLB in lokalno prebivalstvo, saj se občina na razpis ne more prijaviti. Prijavi se sicer lahko njeno 100% javno podjetje (opomba: občina ne more direktno podeliti koncesije oskrbe s toploto podjetju v njeni večinski lasti, pač pa samo 100% javnemu podjetju). V primeru novega javnega podjetja, pa je takoj izpostavljeno vprašanje znanj in izkušen ter stroškov v primeru zaposlovanja, katerih prodana toplota ne bo mogla pokrivati, če le se želi konkurenčno ceno toplote.

Odločitev je predvsem na strani občine in zainteresiranih lokalnih deležnikih - lokalnih podjetjih, hotelih, zasebnikih, občanih,.. če se povežejo med seboj, bo vsekakor uspeh največji, kot to velja pri EFSI projektih, kjer brez povezovanja javnega in zasebnega ne gre.

V vsakem primeru pa se dogaja:

 

 

 

Želim vam obnovljivo prihodnost!

Rajko Leban, univ. dipl. inž. str., IZS S-1396

Direktor

in Božo Dukič, tajnik ZENS