Back to top

Energetska neodvisnost

Vsebina pisma županom s pobudo za ustanovitev energetsko neodvisne skupnosti.

Na povabilo Deželne vlade v Celovcu smo si ogledali njihov pristop k projektu Energetske neodvisnosti Koroške dežele. Končni cilj ustanovitve našega Združenja ( ZENS) je pretvorba naše države v energetsko neodvisno in s tem v bogatejšo državo z bogatejšimi državljani (zdravje in kakovost življenja). Izhodišče za takšen prehod je vedno večja možna raba trajnih in obnovljivih energetskih virov, s katerimi razpolagamo na svojem območju. Po statističnih podatkih za leto 2013 smo v zadnjem koledarskem letu uvozili ali kupili na tujem tržišču fosilnih energentov za 2,6 milijardi EUR, kar predstavlja 7,5% BDP in s tem 2,5 krat večji izdatek na prebivalca kakor v ostalih članicah EU.

V Sloveniji imamo 212 občin in se žal še nismo uspeli dogovoriti za regijsko razdelitev, verjetno zato, ker nismo uspeli združiti toliko različnih prisotnih interesov. Zato bomo pri naši pobudi uporabili izraz Alpsko Gorenjska regija, kamor predlagamo vključitev vseh bivših občin iz tega območja in seveda vse novonastale občine na tem območju. Mogoče z drugim izrazom gornje porečje Save, Sore, Soče z Idrijco in Kamniške bistrice.

Temeljni cilj naše pobude je da postanejo vse občine na tem območju do leta 2030 neodvisne na področju električne in toplotne energije, do leta 2040 pa na prometnem področju. Doseganje takšnih ciljev pa nam pomeni uvedba novih tehnologij, nova delovna mesta in zmanjšanje vpliva na klimatske spremembe ter nova znanja na področju varovanja okolja. Ker nimamo možnosti sprejetja regijske zakonodaje, moramo izbrati drugačno pot v energetsko neodvisnost, ki bo skladna z našo veljavno zakonodajo. Zato predlagamo podpis pogodbe med občinami k pristopu v energetsko neodvisno skupnost občin. V nadaljevanju predlagamo naslednji
postopek:

 • preko občinskih glasil in drugih javnih medijev je potrebno vse občane obvestiti o pomenu energetske neodvisnosti in rabi trajnih in obnovljivih energetskih virov, preko zborov krajanov in tematskih diskusijah,
 • predstavitev osnutka pogodbe članom občinskih in mestnih svetov,
 • podpis pogodbe občin katere bodo pristopike k projektu.

Pri aktivnostih na željo posamezne občine sodeluje strokovna ekipa ZENSa. V času priprav za sprejemanje sklepov na posameznih občinskih svetih bomo pridobili tudi mnenje Vlade RS k tem projektu.

Naslednji korak bo potrebno ugotoviti, koliko in katere energije potrebuje posamezna občina. K sreči imajo vse navedene občine izdelane in sprejete lokalne energetske koncepte. V marsikateri občini bo le te potrebno novelirati, na dogovorjeni datum, da se lahko razpolaga z identičnimi datumi in realnimi podatki. Ko bodo tako poznani podatki o predvideni potrebi po posameznih energentih in virih dobaviteljev, se bo pričela priprava projektov za izvedbo projektov za posamezne občine, kakor tudi iskanje investitorjev za posamezne objekte za oskrbo s potrebnimi energenti. Seveda bodo posamezni občani hitro prešli na zamenjavo foslinega energenta, brez čakanja na skončanje projekta za posamezno občino, saj bo pri njih premagal ekonomski interes. Pristop na prometnem področju bo zahtevnejši, saj bodo šele v prihodnjem obdobju pričela prihajati na tržišče vozila z električnem pogovom. Občine, katere imajo organiziran javni prevoz bodo sledile skupaj s svojimi prevozniki k nakupu primernih mestnih prevoznih sredstev. Pri tem ne bomo smeli pozabiti na ponovno uveljavljanje kolesarjenja.

In sedaj še k zadevi, katera verjetno najbolj zanima vse občine – financiranje izvedbe projekta. Res smo v času, v katerem vsi že sedaj moramo varčevati, kakor je tudi res, da s prehodom na rabo trajnih in obnovljivih energetskih virov prične posamezni investitor ustvarjati prihranke, ker je zmanjšal izdatke za fosilni energent. Po pokritju svoje investicije bo lahko novoustvarjeno vrednost iz prihrankov investiral v nov projekt za energetsko neodvisnost. Na nivoju države nam je pričakovati za takšen projekt zagotovo nekaj nepovratnih sredstev iz državnega proračuna, nekaj sredstev bi moral nameniti EKO sklad RS. ZENS bo v svojem okviru organiziral službo za pridobivanje sredstev iz EU sredstev (Obzorje 2014 – 2020 ) katera bo skrbela za pridobivanje sredstev za vse podpisnike pogodbe o članstvu v energetsko neodvisni skupnosti. In ob zaključku še pravni temelji za celoten projekt:

 • Kyotski protokol ratificiran v DZ,
 • Direktiva 2009 obezna za vse članice EU,
 • Energetski zakon RS, sprejet letos marca,
 • pravilnik o učinkoviti gradnji zgradb pod imenom PURES in na koncu še
 • ZKP (zdrava kmečka pamet!).

Ob zaključku moramo še povedati, da je z našo aktivnostjo seznanjen tudi Direktorat za energetiko v okviru Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Prav tako bomo naprosili vse politične stranke,katere so prisotne v DZ, da podprejo naš projekt. Seveda moramo ob zaključku povedati, da smo pripravljeni aktivno sodelovati pri izvedbi predlaganega projekta s svojo strokovno ekipo:

 • na podlagi obstoječega znanja s področja rabe trajnih in obnovljivih energetskih virov,
 • na podlagi znanja s področja projektiranja,
 • pridobljenega znanja z izvajanjem takšnih projektov z namenom svetovanja.

Pripravo na predlagani projekt smo izvedli na podlagi našega prepričanja v nujnost prehoda na energetsko neodvisnost ne samo Gorenjske regije temveč celotne države. Za vaš prispevek za naše delo bomo pripravili vrednotenje, katero bo upoštevalo število prebivalcev posamezne občine in lokacijo občine, ter število potrebnih aktivnosti za promocijo projekta, vključno s sodelovanjem najmanj na eni seji občinskega sveta. K temu dodajamo še osnovno misel, da je pismo namenjeno županom navedenih občin in župan bo ostal tudi po lokalnih volitvah. Vsekakor pa lahko župan, kateri namerava kandidirati tudi za prihodnji mandat to gradivo/projekt vnese v svoj delovno promocijski material. V tem trenutku vam pošiljamo Pismo ZENSa , kratek izvleček z Koroškega potrjenega plana za prehod v energetsko neodvisno deželo in naš predlog občin, katere naj bi sestavljale predlgano energetsko neodvisno območje. V nadaljevanju pa bomo poslali na vaše občine še nekaj promocijskega materiala.

V Kranju, 31.7.2o14

Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije
v.d. direktorja  mag. Tomaž Terček univ.dipl.ing.str.  lr.

Božo Dukić
tajnik lr.

Prispela podpisana pisma o nameri za sodelovanje pri ustanavljanju Energetsko neodvisne regije Gorenjska/Severna Primorska

Občina Jezersko - župan Jurij Rebolj

Občina Preddvor - župan Miran Zadnikar

Občina Postojna - župan Igor Marentič

Občina Žiri - župan Janez Žakelj